Privacybeleid

1. Toepassingsgebied en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende vennootschappen die deel uitmaken van de Select Group (hierna “wij”):

 • Select Group NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • EN HR Solutions Belgium, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • EN HR Solutions, Neptunusstraat 17, 2132 JA Hoofddorp, Nederland
 • Human Ventures BVBA, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • iStorm NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • Peps NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • Peps Interim NV, Rue de la Petite Guirlande 11, 7000 Bergen
 • 3W Select NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • Select Engineering BV, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle aan den Ijssel
 • Select Human Resources BV, Graafsebaan 72, 5242 JN Rosmalen
 • Select Human Resources NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • Select Medical NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • Select Projects NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen
 • Select Luxembourg SARL, 36 Rangwee L-2412 Luxembourg
 • EGHT Care NV, Transcontinentaalweg 13. 2030 Antwerpen
 • Flox Diensten B.V., Vendelier 2G, 3905 PA Veenendaal

Voor ondernemingen die hierboven niet zijn vermeld, kunnen voorwaarden van toepassing zijn die afwijken van deze privacyverklaring. Gelieve contact op te nemen met uw Select partner voor meer informatie over deze mogelijke varianten.

2. Algemeen

De entiteiten van Select Group zijn zich ervan bewust dat privacy erg belangrijk is voor hun uitzendkrachten, werknemers, potentiële werknemers, kandidaten, klanten, leveranciers en andere bezoekers van de website.

Daarom legt Select Group in deze privacyverklaring uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en verzekeren wij dat wij deze altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zullen behandelen en beschermen.

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Select Group verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Wij verkrijgen bijvoorbeeld persoonsgegevens via onze websites, op onze evenementen en uit sollicitaties. Afhankelijk van de aard van uw verzoek of uw activiteiten, omvatten de persoonsgegevens die wij verwerken, het volgende:

Verwerking
Categorieën van
persoonsgegevens
Rechtsgrondslag
Beoogde bewaartermijn
Aanwerving & selectie
 • Algemene informatie uit cv
 • Identificatiegegevens
 • Onderwijs en opleiding
 • Beroep en functie
 • Resultaten van tests en/of beoordelingen
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gewettigd belang

3 jaar na de laatste aanwervings- en selectieprocedure

Loonlijst
 • Algemene informatie uit cv
 • Identificatiegegevens
 • Onderwijs en opleiding
 • Beroep en functie
 • Resultaten van tests en/of beoordelingen
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gewettigd belang

Wettelijke bewaartermijnen

Contractbeheer
 • Identificatiegegevens
 • Beroep en functie
 • Rijksregisternummer / Socialezekerheidsnummer
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gewettigd belang

Wettelijke bewaartermijnen

Personeelsadministratie
 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Beroep en functie
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gewettigd belang

Wettelijke bewaartermijnen

Marketing
 • Identificatiegegevens
 • Toestemming
 • Gewettigd belang

Tot 1 jaar na een opt-out

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze inhoud en middelen af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om onze website weer te geven op de manier die voor u en uw machine of apparaat het meest efficiënt is;
 • Om te antwoorden op uw vragen en verzoeken;
 • Om u werk, vacatures, projecten, opleidingsmogelijkheden, loopbaanadvies en andere diensten van de Groep aan te bieden;
 • Om de geschiktheid van kandidaten voor een bepaalde functie of een bepaald project te beoordelen;
 • Om sollicitanten voor te stellen aan en in contact te brengen met potentiële werkgevers en klanten van Select Group (met inbegrip van het doorsturen van persoonsgegevens per e-mail of het rechtstreeks uploaden ervan in het personeelsbeheersysteem);
 • Om te communiceren over beschikbare vacatures;
 • Om werknemers en uitzendkrachten in dienst te nemen;
 • Om te informeren over producten en/of diensten van Select Group;
 • Om klantenrelaties te beheren;
 • Om deze door te geven aan verwerkers die door Select Group zijn ingeschakeld om specifieke diensten te verrichten;
 • Om onze diensten, systemen en website te evalueren en te verbeteren;
 • Om te communiceren over evenementen, aanbiedingen, enquêtes, wedstrijden en onderzoek;
 • Om persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om activiteiten uit te voeren om de continuïteit en de verkoop van de diensten van Select Group te ondersteunen en te bevorderen;
 • Om advertenties en e-mailberichten te verzenden in het kader van direct marketing. U kunt er altijd voor kiezen om in de toekomst geen marketingmails meer te ontvangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde doeleinden is om de volgende redenen toegestaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • De verwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan Select Group is opgelegd;
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Select Group (bv. arbeidsovereenkomst);
 • De verwerking is wettelijk als deze noodzakelijk is om de legitieme belangen van Select Group te beschermen, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen dan die van Select Group;
 • In bepaalde gevallen zal Select Group uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming voor de hierboven beschreven doeleinden, voor zover dit in overeenstemming is met de relatie tussen u en Select Group.
5. Geautomatiseerde besluitvorming

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zult ook niet worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten van ons.

6. Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?

Select Group bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken of niet langer dan strikt noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De uiteindelijke bewaartermijn zal daarom altijd afhangen van de desbetreffende wetgeving en het respectieve doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hierboven kunt u een schematisch overzicht per verwerking raadplegen.

7. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Select Group verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behalve indien:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst;
 • Select Group hiertoe wettelijk het recht en/of de plicht heeft of hierom wordt verzocht door een overheidsinstelling of een rechtshandhavingsinstantie;
 • Dit naar het oordeel van Select Group noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen, of om een misdrijf te voorkomen en/of om de nationale veiligheid of de veiligheid van haar werknemers te beschermen.

Om u de beste diensten en/of mogelijkheden te kunnen bieden, is het soms nodig om uw persoonsgegevens te verstrekken aan een verwerker die namens ons specifieke taken uitvoert. Deze verwerkers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren. Bovendien mag de verwerker de gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan dat waarvoor zij zijn verkregen. Select Group sluit met elke verwerker een verwerkingsovereenkomst. Zo kan Select Group ervoor zorgen dat elke verwerker het vereiste niveau van gegevensbescherming biedt en alleen de gegevens ontvangt die nodig zijn om de overeengekomen diensten te verlenen.

8. Sturen wij uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie?

Select Group zendt uw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de Europese Unie als de Europese Commissie van oordeel is dat daar een passend beschermingsniveau wordt geboden en als deze landen voorkomen op de lijst van derde landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Als dit niet het geval is, zal Select Group zich ervan vergewissen dat het land of de internationale organisatie de nodige veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

9. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

10. Aansprakelijkheid

Select Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, onze diensten en/of de verwerking van uw persoonsgegevens. U zult ons volledig schadeloos stellen voor en ons vrijwaren tegen alle schade, kosten, uitgaven en verliezen die hieruit kunnen voortvloeien.

Mocht Select Group echter op enige wijze aansprakelijk zijn, is aansprakelijkheid voor indirecte schade in ieder geval uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is overigens beperkt tot een bedrag van € 1.000 per gebeurtenis en € 2.000 per kalenderjaar. Daarnaast zal het bedrag van onze aansprakelijkheid nooit hoger liggen dan het bedrag dat door onze verzekering wordt uitgekeerd.

11. Wat zijn uw rechten?

a) Recht op toegang en inzage

U hebt te allen tijde recht op kosteloze toegang tot uw persoonsgegevens, en tot het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken overeenkomstig de bepalingen die in de sector van toepassing zijn.

b) Recht op correctie, schrapping en beperking

U kunt beslissen of u uw persoonsgegevens met ons wilt delen of niet. Bovendien hebt u altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wissen. U kunt geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting moeten bewaren en verwerken. U kunt ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

c) Recht van verzet

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

d) Recht op doorgifte van gegevens

U hebt het recht uw door ons verwerkte persoonsgegevens in een gestructureerde, toegankelijke en machineleesbare vorm te ontvangen en/of deze aan andere verwerkingsverantwoordelijken over te dragen, overeenkomstig de bepalingen die in de sector van toepassing zijn.

e) Recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht die toestemming in te trekken.

Uw rechten uitoefenen

Om uw rechten uit te oefenen kunt u per brief of per e-mail contact met ons opnemen via privacy@selecthr.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zijn wij verplicht uw identiteit te controleren en u te vragen een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie moet u ervoor zorgen dat uw pasfoto en de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan de identiteitspagina) zwart zijn gemaakt. Deze kopie zal onmiddellijk worden vernietigd nadat uw identiteit is gecontroleerd. Dit doen we om uw privacy te beschermen.

Wij zullen zo snel mogelijk reageren en in ieder geval binnen vier weken na uw verzoek.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

12. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Select Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met een van onze kantoren of ga naar privacy@selecthr.be.

13. Wijzigingen

Als er wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, zullen wij die altijd publiceren op de website van Select Group. Alle belangrijke wijzigingen zullen worden bekendgemaakt door middel van passende kennisgevingen op onze website of via andere communicatiekanalen.